Brukervilkår for www.amway.no

Velkommen til Amway i Norges offisielle nettsted.

 

Vilkår for bruk av www.amway.no

Adgang til og bruk av nettstedet www.amway.no ("Amways Nettsted"), samt informasjon, materialer, produkter og tjenester som er blitt gjort tilgjengelige gjennom Amways Nettsted er underlagt disse bruksvilkårene ("Nettstedets Bruksvilkår").

For Amway Forretningseiere (ABO) og medlemmer gjelder i tillegg Amways "Regler For God Opptreden" og Amways Retningslinjer.

Nettstedets Bruksvilkår kan oppdateres fra tid til annen. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på Amways Nettsted med umiddelbar virkning. Ved bruk av Amways Nettsted bør du regelmessig kontrollere hvorvidt Nettstedets Brukervilkår har blitt oppdatert eller endret.

Amways Nettsted gir informasjon om Amway, Amways Forretningsmuligheter, samt Amways produkter og tjenester. Amways Nettsted tilsiktes brukt kun fra og i Norge, underlagt norsk rett. Amway fraskriver seg ethvert ansvar som utspringer fra bruk av Amways Nettsted fra andre land.

Klikk på følgende lenker for å gå til de relevante deler direkte:

1. Passordbeskyttede deler av Amways Nettsted

2. Amways Personvernerklæring og Retningslinjer for personvern

3. Opphavsrett og bruk av materiale på Amways Nettsted

4. Lenker til andre nettsteder

5. Lenker fra andre nettsteder til Amways Nettsted

6. Ansvarsbegrensning, garantibegrensning og skadesløsholdelse

7. Innskrenkning eller blokkering av adgang til Amways Nettsted grunnet overtredelser av Nettstedets Bruksvilkår

8. Oppdeling av avtalen

9. Lovvalg, jurisdiksjon og verneting

1. Passordbeskyttede deler av Amways Nettsted

De passordbeskyttede delene av Amways Nettsted er tilsiktet bruk kun for ABOer og deres kunder, samt medlemmer i Norge. Dersom du ikke allerede kjenner en ABO og ønsker kontakt, vennligst bruk Kontaktskjemaet som er tilgjengelig på www.amway.no.

Merk: Passord skal ikke gis til tredjeparter og skal beskyttes mot uautorisert tilgang. Dersom du får kjennskap om enhver form for uautorisert bruk av ditt passord, skal du melde fra til Amway umiddelbart. Amway fraskriver seg ethvert ansvar for tap oppstått som følge av passordmisbruk.

2. Amways Personvernerklæring og Retningslinjer for personvern

Alle personopplysninger som avgis til Amway ved bruk av Amways Nettsted vil bli behandlet i overensstemmelse med Nettstedets Personvernerklæring. Ved registrering eller innlogging som ABO eller medlem, gjelder i tillegg Retningslinjer for personvern for ABOer og medlemmer. Ved innlogging som Kunde, gjelder Retningslinjer for personvern for Kunder.

All informasjon som avgis til Amway ved bruk av Amways Nettsted skal være korrekt, fullstendig og ajourført. Dersom vi har grunn til å tro at uriktig, ufullstendig eller utdatert informasjon har blitt avgitt, kan adgangen til Amways Nettsted bli innskrenket eller blokkert.


3. Opphavsrett og bruk av materiale på Amways Nettsted

Amways Nettsted og materialer som er tilgjengeliggjort på Amways Nettsted er vernet av immaterielle rettigheter, inkludert opphavsretter, varenavn og varemerker, inkludert navnet 'Amway' og Amways logo, og eies av Amway eller benyttes av Amway etter lisens eller tillatelse fra eieren av slike rettigheter. Materialer som er vernet av slike immaterielle rettigheter inkluderer design, layout, utseende, utforming grafikk, fotografier, bilder, artikler, historier og andre materialer som er tilgjengeliggjort på Amways Nettsted (samlet: "Nettstedets Materialer").

Nettstedets Materialer kan bare reproduseres, distribueres, publiseres eller på annen måte presenteres offentlig etter skriftlig forhåndsgodkjenning fra Amway. Som et unntak fra denne regelen, innvilger Amway sine ABOer en begrenset, ikke-ekslusiv og gjenkallelig lisens til å nedlaste, lagre, printe, kopiere, dele og fremvise Nettstedets Materialer for formål som utelukkende gjelder driften av ABOers forretningsvirksomhet, gitt at materialene forblir uendret og informasjonskilden refereres ved avgivelse av Nettstedets Materialer til tredjemenn. Dersom du skulle ha ytterligere spørsmål vedrørende bruken av Nettstedets Materialer, vennligst kontakt oss gjennom Kontaktskjemaet.

Retten til å bruke de passordbeskyttede delene av Amways Nettsted som ABO opphører ved ABO-avtalens opphør, uten behov for ytterligere handlinger fra Amway. I tilfeller av opphør, skal ABOen slette eller tilintetgjøre alt lagret, printet eller kopiert materiale, med unntak for materiale som må beholdes iht. rettslige krav.

4. Lenker til andre nettsteder

Vi kan lenke til andre nettsteder utenfor vår kontroll. Vi er ikke ansvarlige for informasjon eller materialer som tilgjengeliggjort på slike tredjemenns nettsteder. Vi oppfordrer deg til å lese bruksvilkårene og personvernerklæringene til alle tredjemenns nettsteder før du bruker slike nettsteder eller avgir personopplysninger eller andre opplysninger på eller via slike nettsteder.

5. Lenker fra andre nettsteder til Amways Nettsted

Innsettelse av lenker fra tredjemenns nettsteder til www.amway.no krever skriftlig forhåndsgodkjenning fra Amway. Dersom du ønsker å lenke fra andre nettsteder, vennligst kontakt oss gjennom Kontaktskjemaet.

6. Ansvarsbegrensning, garantibegrensning og skadesløsholdelse

I den utstrekning det er tillatt under gjeldende lover og forkrifter, skal verken Amway eller Amways tilknyttede selskaper holdes ansvarlig for noen former for direkte tap, indirekte tap, følgeskade eller andre skader, uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til å gjelde skade på eiendom, tap av bruk, tap i forretningsvirksomhet, økonomisk tap, tap av data eller tapt fortjeneste, som utspringer fra eller oppstår i forbindelse med din bruk eller adgang til, eller manglende mulighet til å bruke eller få adgang til Amways Nettsted eller dets innhold.

Amway vil iverksette rimelige tiltak for å sikre at informasjon og materialer som vises på Amways Nettsted er korrekt. Amway kan likevel ikke garantere for nøyaktigheten av all informasjon og materialer og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten eller autentisiteten for den informasjon og de materialer som Amways Nettsted inneholder. Vi garanterer ikke for uavbrutt eller feilfri drift av Amways Nettside, eller for at Amways Nettsted ikke inneholder virus eller andre komponenter som kan skade utstyr eller software. Amway garanterer ikke at Amways Nettsted vil være kompatibelt med utstyr og software som du anvender, og garanterer heller ikke at Amways Nettsted vil være tilgjengelig og kunne lastes til enhver tid eller på noe bestemt tidspunkt.

Du aksepterer å forsvare og å holde Amway og tilknyttede selskaper skadesløse for ethvert ansvar eller tap som gjelder ditt brudd på Nettstedets Bruksvilkår eller din bruk av Amways Nettsted.

7. Innskrenking eller blokkering av adgang til Amways Nettsted grunnet overtredelser av Nettstedets Bruksvilkår

I tilfeller av overtredelser av Nettstedets Bruksvilkår, spesielt dersom Amways Nettsted eller enkelte deler av Amways Nettsted brukes på en utilsiktet måte mht. formålet med Amways Nettsted, kan adgangen til Amways Nettsted innskrenkes eller blokkeres.

Amways forbeholder seg en generell rett til delvis eller fullstendig å endre, blokkere eller avbryte og nedlegge Amways Nettsted eller dets innhold på ethvert tidspunkt og på ethvert grunnlag.

8. Oppdeling av avtalen

Dersom en av bestemmelsene i denne avtalen skulle være ugyldig eller bli kjent ugyldig av en domstol, får ugyldigheten ingen innvirkning på gyldigheten av avtalens øvrige bestemmelser.

9. Lovvalg, jurisdiksjon og verneting

Bruken av Amways Nettsted og Nettstedets Bruksvilkår er underlagt norsk rett. Med mindre noe annet følger av lov, skal norske domstoler ha eksklusiv jurisdiksjon og være verneting for enhver tvist som utspringer fra eller oppstår i forbindelse med bruken av Amways Nettsted eller Nettstedets Bruksvilkår.